КАРИЕРНИ ЦЕНТРОВЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ“

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

23.05.2023 Супер Потребител

Допълнителен прием за попълване на незаетите планови места

Допълнителен прием за попълване на незаетите планови места

Уважаеми кандидат-студенти, във връзка с попълване на незаетите към този момент планови места в специалности от различни професионални направления, Ви уведомяваме, че Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява допълнителен прием. Той се извършва в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България.

За незаетите до момента места се кандидатства: с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления или с резултати от конкурсни изпити, положени през 2022 г. в Югозападния университет или в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка), или с резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания, посочени в Кандидатстудентския справочник за 2022 г.

Изпитите по дисциплини, положени от кандидати за участие в първото и второто класиране, остават валидни за допълнителния прием.

Документите се подават от 21 юли 2022 г. в Учебен корпус № 1 на университета (зала 1102А) всеки делничен ден с работно време от 08:00 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Комплект документи за кандидатстване по образец ( купуват се от книжарницата на университета при кандидатстване на място в университета).

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

В състезателния картон кандидат-студентът самостоятелно попълва специалността, по която желае да се обучава.

Внася се кандидатстудентска такса в размер на 30.00 лв. От такса за кандидатстване, след представяне на съответния документ, се освобождават лица:

* с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
* военноинвалиди, военнопострадали;
* отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 26-годишна възраст);
* кръгли сираци до навършване на 26 години;
* майки с три и повече деца;
* близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета, които са до 26-годишна възраст.
Информация за свободните места по специалности може да получите на място в университета в залата за прием 1102А в Учебен корпус №1 или на телефони: 073 / 588 546 и 0886 / 700 885.